Need Help ?
Call: +977- 014282985

SEE माध्यमिक शिक्षा परीक्षाा २०७७ मा समावेश हुने विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७७।०६।२५

SEE माध्यमिक शिक्षा परीक्षाा २०७७ मा समावेश हुने विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ।