Need Help ?
Call: +977- 014282985

बौद्धक अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरुका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पुन आवेदन माग गरिएको बारेको सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७७।०९।०२

बौद्धक अपाङ्गता भएका बालबािलकाहरुका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पुन आवेदन माग गरिएको बारेको सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सूचना ।