Need Help ?
Call: +977- 014282985
News Flash
यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।|| यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।|| SEE परीक्षा २०७६ काे लागि आवेदन फाराम भरेर बुझाउनको लागि यस इकाइबाट तयार पारिएको एक्सेल फाइलमा नै विवरण इन्ट्री गरी बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।|| प्राथमिक तहको खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्तिका लागि काठमाडौ‌ जिल्लामा सिफारिस भइआएका सफल उम्मेदवारले नगरपालिका रोज्ने सम्बन्धी सूचना|| SEE पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा २०७५ को ग्रेडसीट र प्रमाणपत्र मिति २०७६।७।४ गते देखि वितरण हुन थालेको व्यहोरा अनुरोध छ ।|| IEMIS नभर्ने काठमाडौ जिल्लाका विद्यालयहरुको नामावली|| काठमाडौं जिल्लामा सिफारिस भई आएका निम्न माध्यमिक तहका सफल उम्मेदवारहरुले नगरपालिका रोज्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना|| सुविधामा वसेका २०७६।५।६ गते सम्म पत्र प्राप्त गरेका तथा अनिवार्य अवकास भएका २०७६।६।५ सम्म पत्र बुझेका काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गका शिक्षकहरुको उपादान औषधोपचार र विदाको रकमको चेक बनेकोले यस इकाइमा तुरून्त सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।||

परिपत्रहरू