Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

सफ्टवेयर इन्ट्री सम्वन्धि जरुरी सूचना ।। सबै सामुदायीक र संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी, शिक्षक, भौतिक पुर्वाधार लगायतका विवरण अध्यावधिक गर्नको लागि शिक्षा विभागवाट उपलव्ध गराइएको सफ्टवेयर सम्वन्धित स्रोतव्यक्ति/विनि वाट लिइ इन्ट्री गर्नुहुन अनुरोध छ ।

सफ्टवेयर