Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

सुविधामा बस्ने अस्थायी शिक्षकहरुले तुरुन्त आफ्ना कागजात पूरा गरी विद्यालय शिक्षक कितावखानामा सम्पर्क गर्न जानुहुन अनुरोध छ ।

सुविधामा बस्ने अस्थायी शिक्षकहरुले तुरुन्त आफ्ना कागजात पूरा गरी विद्यालय शिक्षक कितावखानामा सम्पर्क गर्न जानुहुन अनुरोध छ ।