Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

अस्थायी शिक्षकहरुको सुविधाको रकम निकासा भएकोले निकासा शीर्षकमा अपलोड गरिएको सूचीमा समावेश भएका महानुभावहरुले तुरुन्त सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।

सुविधाको रकम निकासा