Need Help ?
Call: +977- 014282985
News Flash
यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।|| यस कार्यालयको फेसबुक पेज : शिक्षाविकास तथा समन्वयइकाइ काठमाडौं भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।|| SEE परीक्षा २०७६ काे लागि आवेदन फाराम भरेर बुझाउनको लागि यस इकाइबाट तयार पारिएको एक्सेल फाइलमा नै विवरण इन्ट्री गरी बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।|| प्राथमिक तहको खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्तिका लागि काठमाडौ‌ जिल्लामा सिफारिस भइआएका सफल उम्मेदवारले नगरपालिका रोज्ने सम्बन्धी सूचना|| SEE पुरक ग्रेडबृद्धि परीक्षा २०७५ को ग्रेडसीट र प्रमाणपत्र मिति २०७६।७।४ गते देखि वितरण हुन थालेको व्यहोरा अनुरोध छ ।|| IEMIS नभर्ने काठमाडौ जिल्लाका विद्यालयहरुको नामावली|| काठमाडौं जिल्लामा सिफारिस भई आएका निम्न माध्यमिक तहका सफल उम्मेदवारहरुले नगरपालिका रोज्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना|| सुविधामा वसेका २०७६।५।६ गते सम्म पत्र प्राप्त गरेका तथा अनिवार्य अवकास भएका २०७६।६।५ सम्म पत्र बुझेका काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गका शिक्षकहरुको उपादान औषधोपचार र विदाको रकमको चेक बनेकोले यस इकाइमा तुरून्त सम्पर्क राख्नु हुन अनुरोध छ ।||

समाचार बिस्तारमा

काठमाडौं जिल्लामा सिफारिस भई आएका निम्न माध्यमिक तहका सफल उम्मेदवारहरुले नगरपालिका रोज्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना

मिति २०७६।७।१ भित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ काठमाडौंले तोके अनुसार फाराम भरी स्थानीय तह रोज्नु हुन ।