Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

(SEE) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाा २०७७ मा समावेश हुने विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

(SEE) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाा २०७७ मा समावेश हुने विद्यालयगत विद्यार्थी संख्या रुजु गर्ने सम्बन्धि सूचना ।