Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

९ को रजिष्ट्रेसन फाराम र कक्षा १० को आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना मिति २०७७/०९/१५ को गोरखा पत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी गराउँदछौं ।

९ को  रजिष्ट्रेसन फाराम र कक्षा १० को आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना मिति २०७७/०९/१५ को गोरखा पत्रमा प्रकाशित भएको छ ।