Need Help ?
Call: +977- 014282985

समाचार बिस्तारमा

SEE २०७७ मा समावेस हुनका लागि गत वर्ष कक्षा ९ मा रजिष्ट्रेसन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुको विवरण सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाइ इमेल मार्फत पठाइ सकिएकाे छ ।

SEE २०७७ मा समावेस हुनका लागि गत वर्ष कक्षा ९ मा रजिष्ट्रेसन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुको विवरण सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाइ इमेल मार्फत पठाइ सकिएकाे छ ।